سخنرانی دکتر جاودانی


دکتر حمید جاودانی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی ‌آموزش عالی کتاب سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور نوشته دکتر مریم برادران را نقدی می کند. این نشست در روز چهارشنبه اول دیماه  از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ توسط پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.
دکتر محمود ابوالقاسمی دیگر سخنران این نشست است.

کلیدواژه ها: دکتر حمید جاودانی | دکتر محمود ابوالقاسمی | سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور | دکتر مریم برادران | دانشگاه امام صادق (ع) |