کارویژه‌ها - کارویژه

• بررسی نیازهای نظام آموزش عالی کشور به دانش، نگرش و مهارتهای مربوط به اداره امور آموزش عالی کشور

• بررسی و پیشنهاد دوره‌های آموزشی مناسب به منظور پرورش دانش، نگرش و توانایی های مورد نیاز

• بررسی مسائل و مشکلات مدیریت مالی و اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

• بررسی وضع موجود منابع انسانی نظام آموزش عالی کشور و پیشنهاد بهبود آن

• تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی درباره آئین نامه ها و مقررات آموزشی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی

• بررسی و پیشنهاد برگزاری سمینارهای علمی جهت ارتقای‌ توانایی های مدیران آموزش عالی

• بررسی، اظهار نظر و اجرای طرحهای مربوط