اعضای گروه - لیست اعضا
مدیر گروه


آقای دکتر احمد علی یزدان پناه

آقای دکتر احمدعلی یزدان پناه
اعضای هیات علمی گروه

آقای دکتر احمدرضا روشن

آقای دکتر احمد سعیدی

آقای دکتر رضا منیعی آقای دکتر احمد سعیدی آقا‌ی د‌کتر مقد‌اد میر‌ابی
کارشناسان مسئول واحد آمار

آقای داوود جعفری خانم زینب امینی
آقای داوود جعفری خانم زینب امینی
کارشناسان واحد آمار

خانم هما فضلی خانم فرزانه صحرائی خانم فاطمه عظامی
خانم هما فضلی خانم فرزانه صحرائی خانم فاطمه عظامی
کارشناسان واحد GIS

خانم زهره سیفی پور آقای آیدین تاتاری
خانم زهره سیفی پور آقای آیدین تاتاری
کارشناسان واحد فناوری اطلاعات

آقای ایمان جبلی آقای حامد شوقی
آقای ایمان جبلی آقای حامد شوقی