سخنرانی دکتر ذاکرصالحی


دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دیدگاههای خود را در وبینار تخصصی "رشته آموزش عالی؛ دستاوردهای گذشته و دورنمای آینده" ارائه می دهد. این وبینار چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ بصورت مجازی برگزار می شود. 
 دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی، دکتر حمیدرضا آراسته، دکتر خدایار ابیلی، دکتر عباس عباس پور و دکتر ابراهیم صالحی عمران دیگر سخنرانان این نشست هستند.