اعضای گروه - اعضا
مدیر گروه

آقای دکتر مقصود فراستخواه

آقای دکتر مقصود فراستخواه
اعضای هیات علمی گروه

آقای احمد حیدری عبدی خانم دکتر مهرناز روشنایی خانم دکتر سیما بوذری
آقای احمد حیدری عبدی خانم دکتر مهرناز روشنایی خانم دکتر سیما بوذری
آقای دکتر عباس رشنوادی
آقای دکتر عباس رشنوادی
کارشناس مسئول گروه

خانم مریم شهسواری
خانم مریم شهسواری