نشست های مجازی بحران کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/6/30 | 
گزارش رویداد تاریخ برگزاری ارائه دهنده موضوع
مرداد ۱۳۹۹ دکتر نعمت الله فاضلی کرونا و درس آموخته های سیاستی برای آموزش عالی