اعضای گروه - اعضا
مدیر گروه

آقای دکتر یعقوب انتظاری

آقای دکتر یعقوب انتظاری
اعضای هیات علمی گروه

آقای دکتر یزدان ابراهیمی آقای دکتر محمد جواد صالحی خانم معصومه قارون
آقای دکتر یزدان ابراهیمی آقای دکتر محمد جواد صالحی خانم معصومه قارون
کارشناس مسئول گروه

Mrs. Parivash Asadi
خانم پریوش اسدی