کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

برگزاری سلسله نشست های مجازی بحران کرونا و مناقشات نظری آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 

سلسله نشست های مجازی بحران کرونا و مناقشات نظری آموزش عالی توسط معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.
 

به گزارش روابط عمومی موسسه در فراخوان دعوت به شرکت در این رویدادها آمده است: بازنمایی بحران کرونا در آموزش عالی شکل گیری مناقشه های نظری در مبانی، فرایندها و عملکرد نهاد آموزش عالی را موجب شده است. این امر ضرورت بررسی و گفتگو در باب این مناقشه ها از حیث تسهیل دست یابی به اجماع علمی و شکل گیری بسته های دانشی و سیاستی در جهت بازاندیشی انتقادی نهاد آموزش عالی در بستر بحران کرونا را یادآور می شود. بدین منظور برای پیگیری این هدف، سلسله نشست های علمی به صورت مجازی در معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تعریف و تدوین شده است. این نشست ها به صورت دوهفته یک بار روز سه شنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۲ در بستر الکترونیکی اسکای روم با حضور صابحنظران برجسته آموزش عالی کشور برگزار می شود. 
قطعأ حضور فرهیختگان جامعه علمی کشور در این نشست ها می تواند به خوبی زمینه هم افزایی و بهبود کیفیت نهاد آموزش عالی کشور را بیش از پیش فراهم آورد.

مطالب مشابه