پیام خود را بنویسید
 

مجموعه مقالات

دریافت فایل تاریخ برگزاری موضوع
مقاله ارائه شده خانم دکتر Ayaka Noda در کنفرانس پانزدهم ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی که در آبان ماه سال ۱۴۰۰ در دانشگاه کردستان برگزار گردید:
 
• How instructional learning outcomes assessment is related to quality assurance and accreditation? The case of Japan.
• Dr. Ayaka Noda,
• National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)
آبان ۱۳۹۹ مجموعه مقالات کنفرانس چهاردهم ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی - دانشگاه خوارزمی
اردیبهشت ۱۳۹۷ مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - دانشگاه الزهرا
اردیبهشت ۱۳۹۶ مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی - دانشگاه تبریز
اردیبهشت ۱۳۸۹ مجموعه مقالات چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی - دانشگاه تهران