شماره ۹۲ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1398/12/17 | 

شماره ۹۲ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است: 
  • سیاست های گسترش کمی آموزش عالی در ایران و پیامدهای آن بر عدالت آموزشی: سمیه فریدونی و شادی روحانی
  • گرایش به مهاجرت به خارج در جامعه پزشکی ایران: مطالعه ای کیفی: ابوعلی ودادهیر و سمیه اشراقی
  • ارزش آموزش عالی تحلیلی بر تمایل به تحصیل در نظام دانشگاهی: فاطمه خوشنویسان، سعید شریفی، محمدرضا نیستانی و نعمت الله فاضلی
  • دانشگاه پایدار پویشی برا برزیستی و پایداری: حمید جاودانی، مطهره حمزه رباطی
  • ارزشیابی کیفیت پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی: مهناز اخوان تفتی، فرخنده طاهری قلعه تکی و مریم محسن پور
  • ارائه مدل ساختاری تبیین فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بر مبنای باور آمیختگی اندیشه- کنش، کنترل عواطف و نشانگان وانمودگرایی: علی افشاری و مظفر غفاری
این شماره از مجله در ۱۳۴ صفحه و به بهای ۲۵۰۰۰۰ ریال در دسترس علاقمندان می باشد.