سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | 

دکتر مقصود فراستخواه عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نشست "کیفیت حکمرانی در آموزش عالی" سخنرانی می کند. این نشست ۲۷ بهمن توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده علوم انسانی سالن دکتر میرحسنی برگزار می شود. 

کلیدواژه ها: کیفیت حکمرانی در آموزش عالی | دکتر مقصود فراستخواه |