جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1398/11/1 | 

شماره ۹۰ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است: 
  • بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر پیچیدگی اقتصادی کشورها، ناصر علی عظیمی
  • بررسی و تحلیل نقش سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری و برهم کنش آنها بر رشد اقتصادی، فرهاد ترحمی و متین بلدی
  • ارائه مدلی به منظور تحلیل توسعه دانشگاه های منطقه ای با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری - تفسیری، ملیحه رشیدی و امیرحسین کیذوری
  • پژوهشی کیفی درباره شناسایی موانع خلقِ دانشگاه در دانشگاه، فاطمه نارنجی ثانی و سیدمحمد میرکمالی
  • فراتحلیل عامل اثرگذار بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه، سید شهابالدین سید حاتمی، یوسف نامور، توران سلیمانی و عادل زاهد بابلان
  • مفهوم پردازی پدیده سایش از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه های جامع شهر تهران؛ مطالعه­ای زمینه ای، زهرا رشیدی و مقصود فراستخواه
این شماره از مجله در ۱۵۰ صفحه و به بهای ۲۵۰۰۰۰ ریال در دسترس علاقمندان می باشد.


 

کلیدواژه ها: فصلنامه 90 |