انتشار کتاب یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن

 | تاریخ ارسال: 1398/10/7 | 

کتاب "یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی درهم تنیده" تألیف سارا ریچاردسون توسط دکتر مریم حسینی و دکتر زهرا رشیدی اعضای هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجمه و در ۲۳۵ صفحه به بهای ۳۳۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در نه فصل تدوین شده است که فصل اوّل به شهروندان جهانی، فصل دوم به تحول در دانشگاه، فصل سوّم به اندیشه ای جهان وطنی، فصل چهارم به درجست و جوی آموزش جهانی، فصل پنجم به یادگیری برای ملحق شدن به قبیله جهانی، فصل ششم به نوآوری های در یادگیری جهانی، فصل هفتم به موسسات آموزش جهان وطنی، فصل هشتم به فرآیند یادگیری از راه دور و فصل نهم به از نظریه تا عمل و بازگشت دوباره: پاسخ های آموزشی به پدیده های جهانی می پردازد. همچنین مترجمین در مورد کتاب چنین بیان کرده اند: 

باتوجه به جریان های قوی جهانی شدن در سراسرجهان و به تبع آن آموزش عالی، این کتاب می تواند برای آنانی که دغدغه آموزش عالی را در عصر جهانی شدن دارند بسیار ارزشمند باشد، زیرا با توجه به آنکه موسسات آموزش عالی به طور روز افزورن در مسیر بین المللی شدن قرار گرفته اند، نادیده انگاشتن تقاضاهای مربوط به تنوع و تبادل فرهنگی، همان طور که در این کتاب نیز بر آن تاکید شده است، ناممکن است و غفلت از آن می تواند آسیب های جدی برای آموزش عالی در کشورهای مختلف به همراه داشته باشد. 
 


کلیدواژه ها: مریم حسینی | سارا ریچاردسون | یادگیری جهان وطنی | زهرا رشیدی |