تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایستاده در گذر ایام منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 

کتاب "تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایستاده در گذر ایام" توسط دکتر مقصود فراستخواه تالیف و در ۴۸۶ صفحه، به بهای ۳ میلیون ریال توسط انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه، مولف در بخشی از کتاب چنین بیان کرده است:
تاریخ پژوهی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و نهادهای علمی و سیاست سازی در ایران تنها ماجرای ذهنی برای محققان نیست و صرفا ارزش اکتشافی و نظری ندارد بلکه می تواند حاوی ارزش های علمی نیز برای این سرزمین باشد و فضلیت های تازه ای تولید بکند. چرا که هم بر آرشیو دانش ملی می افزاید، هم به روی ابتکارات فراموش شده روشنی می پاشد و آن ها را از کتم گمنامی و ناشناختگی در می آورد و هم شرایط امکان تأمل در خطاهای گذشته و تحلیل داستان شکست ها را برای امروزیان فراهم می کند تا با آزمودن پی در پی آزموده ها، هزینه شکست در پروژه های ملی تا به این مقدار هنگفت نباشد....

این کتاب پنجاه سال تایخ یک نهاد سیاست پژوهی را به روش "تحلیل روایت" و "تحلیل محتوای اسناد و مدارک خاموش و فراموش شده" با رویکرد زمینه کاوی تاریخی بررسی می کند و شش دوره از آن را باز می نماید:
۱.ظهور و شکوفایی ۲.افول و انحلال ۳.فترت و اجاره نشینی ۴.از نو برخاستن ۵.افتان و خیزان در فرود و فراز ۶. در تمنای هویت حرفه ای خویش

کتاب با این عبارت به پایان می رسد: پس بیایید سیمرغی را بجوییم که چون در آن نیک بنگریم در حقیقت همان سی مرغ موسسه است؛ همان خود اصحاب موسسه.


کلیدواژه ها: ایستاده در گذر ایام | تاریخ اجتماعی | موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزس عالی | دکتر مقصود فراستخواه |