سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی روز ۹ مهرماه ۱۳۹۸