شماره ۸۹ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 

جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه مقالات زیر در بیست و چهارمین سال انتشار این فصلنامه منتشر شده است: 

  • تأملی در فعالیت­های علمی در دانشگاه­ها از نگاه پیر بوردیو، نویسنده: محمد یمنی دوزی سرخابی
  • طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی برای نظام آموزش عالی ایران، نویسندگان: سیده مریم حسینی لرگانی، محمد مجتبی زاده
  • تحلیل پدیدار شناسانه ادراک و تجربه زیسته اعضای هیات­ علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان از برنامه درس پژوهی در تربیت معلم، نویسندگان: اسد حجازی، ابوالفضل بختیاری
  • تبیین شاخص­های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آنها؛ مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان، نویسندگان: زهره میرزایی، اصغر سلطانی، حسین مطهری نژاد
  • تحلیل و ارزیابی ریسک­های منابع انسانی در نظام آموزش عالی؛ مورد: دانشگاه آزاد اسلامی لرستان، نویسندگان: احمد قبادی الوار، سید نجم­الدین موسوی، علی شریعت نژاد
  • ارائه مدل ساختاری تبیین نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی بر مبنای ارزش­های فرهنگی، نویسندگان: امیر افضلی گروه، سید محمود حسینی، احمد رضوانفر