برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم پایه، مولفه ها، سیاست ها، قوانین و ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۷ | 
دوره اول از مجموعه کارگاه‌های تخصصی یک روزه با عنوان «آشنایی با مفاهیم پایه، مولفه ها، سیاست ها، قوانین و ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و استخراج برنامه اقدام با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت دانشگاه ها» توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه این کارگاه ویژه رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سایر مؤسسات و مراکز آموزش عالی و با هدف آشنایی مدیران محترم دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با مفاهیم پایه، ابعاد و مولفه های کارآفرینی، سیاست ها و قوانین کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان در ایران، تجربیات کارآفرینی در دانشگاه‌های پیشرو و ابعاد اکوسیستم کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی و الزامات زیرساختی و به منظور استفاده از دانش مذکور در برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه‌ها در روز شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۰ در محل موسسه برگزار می شود.


کلیدواژه ها: اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی | کارگاه تخصصی |