پنل‌های برگزار شده - بیست و ششمین پنل میز آینده پژوهشی آموزش عالی برگزار می شود
بیست و ششمین پنل میزآینده پژوهشی آموزش عالی با عنوان "مدیریت دانش و مستند سازی تجارب در دانشگاه های آینده" با همکاری دانشگاه کاشان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل های میز آینده پژوهی با حضور جمعی از مدیران ستادی وزارت علوم، برخی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف و مدیران، اعضای هیات علمی، کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه کاشان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به سفارش دانشگاه کاشان و با توجه به ضرورت ایجاد شبکه تبادل تجارب دانشگاهی به منظور بررسی آینده مدیریت دانش در دانشگاهها از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۵ در سالن جلسات اجتماعات دکتر سیاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.