برگزاری پنل بیست چهارم میزآینده پژوهی با موضوع: آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۷ | 

برگزاری پنل بیست چهارم میزآینده پژوهی با موضوع: آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان


در راستای برگزاری پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، بیست و چهارمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان" و با حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمان های مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار می شود.
کلیدواژه ها: پنل بیست و چهارم | میز آینده پژوهی آموزش عالی | آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای | تحولات نوپدید |