پیام خود را بنویسید

مجموعه گزارش های تخصصی - راهبردی آموزش عالی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد

 
تصویر جلد عنوان گزارش پژوهشگران دریافت فایل
گسست و بازپیوست آموزش پزشکی به آموزش عالی یا ادغام آموزش پژشکی در وزارت بهداشت حمید جاودانی حاجی
بررسی تطبیقی ساختار دانشگاهها در کشورهای دنیا و ایران در جهت پیشنهادی برای کوچک سازی دانشگاهها و گروههای تحصیلی سمیه فریدونی
زهرا رشیدی
شادی روحانی
شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه در کشورهای دنیا و ایران مهتاب پورآتشی
مطالعه تطبیقی دوره های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا (با اولویت کشورهای پیشرو) و رهیافت هایی برای ایران مهتاب پورآتشی
جهانی شدن دانشگاهها در ایران، تحول در برنامه درسی دانشگاهی زهرا رشیدی
تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاههای ایران، و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن زهرا رشیدی
الزامات و زیر ساخت های لازم برای جذب دانشجویان بین المللی در ایران یعقوب انتظاری
الزامات و زیر ساخت های جذب دانشجویان بین المللی به ایران غلامرضا ذاکر صالحی
بررسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن (آموزشگر، محقق و. . . ) در دانشگاه های پیشرفته دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران اصغر زمانی
شناسایی حوزه های جدید درسی و رشته ای در دانشگاه های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای دانشگاه های ایران سیده مریم حسینی لرگانی
تحلیلی بر توزیع استانی بودجه آموزش عالی در ایران؛ مبانی نظری و کاربردهای سیاستگذاری یعقوب انتظاری
روش های نوین تدریس در دانشگاه ها؛ یادگیری مبتنی برمسأله (راهنمای تدریس) زهرا رشیدی
آسیب شناسی سیاست های بومی گزینی در پذیرش دانشجو سمیه فریدونی
اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده های ایران یعقوب انتظاری
تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی از برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ایران زهرا رشیدی
آسیب شناسی و تحلیل برنامه های توسعه آموزش عالی  ایران و ارائه الگویی برای ساختار و فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه احمد رضا روشن
سیده مریم حسینی لرگانی
شیوه نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهی سیده مریم حسینی لرگانی
روش های نوین ارزیابی یادگیری دانشجویان به شیوه برخط

اصغر زمانی

مهتاب پورآتشی

آسیب شناسی تعدد مراکز تصمیم گیری در آموزش عالی و پراکندگی قوانین و مقررات: مطالعه موردی تداخل وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت عتف و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن احمدرضا روشن
ساماندهی آموزش عالی به منظور توسعه محلی و منطقه ای: ساماندهی آموزش عالی به مثابه ساخت اکوسیستم دانش و دانش بنیان در استان ها یعقوب انتظاری
برنامه ریزی راهبردی دانشگاه: تحلیلی بر منتخبی از اسناد برناه راهبردی دانشگاههای جهان و ایران مهتاب پورآتشی
مردمی سازی تامین مالی دانشگاه ها احمدرضا روشن
مقایسه و تحلیل احکام آموزش عالی؛ برنامه های توسعه اول تا ششم و ارائه الگویی برای تدوین احکام برنامه هفتم سیده مریم حسینی لرگانی
احمد رضا روشن

کلیدواژه ها: مجموعه گزارش های تخصصی راهبردی آموزش عالی |