چاپ کتاب برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده

 | تاریخ ارسال: 1397/12/22 | 
کتاب “برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده” توسط دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی تالیف و در ۳۱۵ صفحه، به بهای ۲۳۰ هزار ریال بصورت مشترک توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت راهی بازار نشر شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده اند:
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاهی، برای برون رفت از جزئی نگری و فرمالیسمی که در آن گرفتار است، لازم است خود و مفاهیم مرتبط را نقد کند تا از این راه به تعالی همه جانبه آموزش عالی در ارتباط تعاملی با جامعه محلی، ملی و بین المللی کمک کند. این کار در ارتباط مستمر با واقعیت های مرتبط باید انجام گیرد تا مفهوم و یا مفاهیم نو بتوانند گشودگی، تحول گرایی، مواجه با پدیده های نامطمئن و متغیر، بهره گیری از خطاها و عدم قطعیت، برای اکتشاف علمی را در خود جای دهند و توانایی ترکیب تضادها و پیش بینی ناپذیرها را با آنچه اتفاق می افتد داشته باشند. 

کلیدواژه ها: سازمان سمت | دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی | برنامه ریزی توسعه آموزش عالی | پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی |