سخنرانی جناب آقای دکتر داور شیخاوندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | 
سخنرانی جناب آقای دکتر داور شیخاوندی، جامعه شناس و استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان "گذاری به گذشته های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

کلیدواژه ها: گذشته های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | دکتر داور شیخاوندی | دانشگاه آزاد اسلامی |