حکمرانی آکادمیک در ایران سه مجلسی است

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | 
حکمرانی آکادمیک در ایران سه مجلسی است
 
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی مشاور رئیس موسسه در نشست "تخصصی حکمرانی و سیاستگذاری باز در آموزش عالی: بررسی جایگاه کنشگران" در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد عنوان نمود: حکمرانی هیات امنایی در دانشگاه ها الگویی نسبتاً قدیمی و شناخته شده اما پیچیده، متنوع و پر ابهام است. حکمرانی دانشگاهی طبق تبارشناسی هوگان ،به چهار سنخ تقسیم می شود. از بین انواع یک مجلسی، دو مجلسی، سه مجلسی و ترکیبی. در کشورهای امریکا و کانادا سیستم دو مجلسی رایج تر است. در کشور ایران این الگو سه مجلسی است (هیأت امنا، هیأت رئیسه، شورای دانشگاه). دراین الگو اگر پارلمانهای دانشگاهی کنشگران فعالی باشند قدرت در درون دانشگاه پلورالیزه می شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه ذاکر صالحی با بیان اینکه: انتخاب نوع الگوی حکمرانی هیأت امنایی از بین سنخ های چهارگانه به بافتار هر کشور بستگی دارد. عنوان کرد جایگاه و سطح وظایف حتی نام این هیأت ها در هر کشور متفاوت است. آن چه مهم است کارآمدی و اثربخشی این هیأت ها و ارتباط پویا و هدفمند آن با مدیریت دانشگاه، جامعه، اعضای هیأت علمی و سایر ذی نفعان درونی و بیرونی دانشگاه است.
وی اضافه کرد: الگوی حکمرانی هیأت امنایی بنا به یک روایت به دلیل ضعف سیستم مدیریت دانشگاه ها رواج یافته است. اما بعدها روح و جوهره ی آن براساس مشارکت یا حکمرانی همکارانه Collaborative Governance ادامه حیات داد. محتوای این الگو براساس اعتماد دانشگاه و جامعه به هیأت معتمدین شکل گرفته است.این الگوبصورت بالقوه ظرفیت مشارکت پذیری وباز بودن دارد.
وی ادامه داد: اما اکنون این الگو  با چالش توزیع متوازن اقتدار در درون دانشگاه، چالش کارآمدی و اثربخشی، چالش تنوع اعضاء، تأمین نظرات اعضای هیأت علمی، عدم ایفای مؤثر نقش نظارتی و سیاست گذاری، عدم ایفای نقش پل ارتباطی بین دانشگاه، جامعه محلی و دولت، چالش تأمین مالی و ... مواجه است.درایران کالبد هیات امنا حفظ شده اما فاقد روح واثربخشی است.این هیاتهاباید بین جامعه و دانشگاه پل بزنند.برای دانشگاه چشم اندازسازی کنند وپاسخگویی خود را افزایش دهند.سطح دستورکار هیات امنا درایران نازل است.
در امریکا، کانادا (هم چنین انگلستان و کشورهای مشترک المنافع) هیأت امنا وظایف سنگین و متنوعی بر عهده گرفته است. از این رو امروزه موضوع پاسخ گویی آنها در قبال تصمیمات شان و میزان دانش آن ها در مورد فرهنگ آموزش عالی و سیاست های داخلی مؤسسه و توانایی آن ها در اداره ی مؤسسه از ویژگی های شخصیتی اعضاء مهم تر شده است.

کلیدواژه ها: نشست تخصصی حکمرانی و سیاستگذاری باز | دکتر غلامرضا ذاکرصالحی | بررسی جایگاه کنشگران |