کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیتهای پژوهشی در موسسه برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | 
کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیتهای پژوهشی موسسه توسط دکتر عباس بازرگان، استاد ارزیابی عملکرد و تضمین کیفیت دانشگاه تهران، در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه  این کارگاه با هدف آشنایی مدیران و  اعضای هیأت علمی موسسه با مفاهیم اساسی در ارزیابی فعالیت های پژوهشی، مفهوم تحقیق، بستر و محیط مناسب آن، نقش ارزیابی درونی فعالیت های پزوهشی در سنجش و بهبود کیفیت این فعالیت‌ها، ملاک ها و نشانگرهای ارزیابی درونی فعالیتهای پژوهشی و مراحل انجام دادن ارزیابی درونی و برونی در سالن جلسات موسسه برگزار شد.

کلیدواژه ها: دانشگاه تهران | تضمین کیفیت | ارزیابی درونی کیفیت | دکتر عباس بازرگان | ارزیابی عملکرد |