پیام خود را بنویسید
 

سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/12 | 

کلیدواژه ها: دانشگاه تربیت مدرس | تجربه های مدیریتی و چشم انداز موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | رئیس پژوهشگاه صنعت نفت | دکتر جعفر توفیقی |