سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 
سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با عنوان "تجربه های مدیریتی و چشم انداز موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.
کلیدواژه ها: تجربه های مدیریتی و چشم انداز موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | رئیس پژوهشگاه صنعت نفت | دانشگاه تربیت مدرس | دکتر جعفر توفیقی |