پیام خود را بنویسید
 

آخرین آمار دانشجویی کشور اعلام شد

 | تاریخ ارسال: 1397/10/9 | 
ایرنا - بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تعداد ۳ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر اعلام شده است.
 
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، بر اساس تازه ترین آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، توزیع دانشجویان در دو بخش دولتی و غیردولتی به این شرح است:
در بخش دولتی، ۳۷۸ هزار و ۸ دانشجو در مقطع کاردانی، یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۹۹۵ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۲۵۸ هزار و ۱۶۹ دانشجو در کارشناسی ارشد، ۷۱ هزار و ۶۰۹ دانشجو دکتری حرفه ای و ۸۶ هزار و ۱۳۱ نفر در دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند.
همچنین در بخش غیردولتی نیز ۲۷۶ هزار و ۴۳۳ نفر در مقطع کاردانی، ۹۰۱ هزار و ۳۶۶ نفر در کارشناسی، ۳۹۸ هزار و ۱۱۷ نفر در کارشناسی ارشد، ۱۶ هزار و ۳۴۰ نفر در دکتری حرفه ای و ۵۴ هزار و ۹۴۶ نفر در دکتری تخصصی در حال تحصیل هستند.

**توزیع دانش آموختگان
بر اساس آمار دیگر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، توزیع دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفکیک دوره تحصیلی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به این شرح است:
در بخش دولتی، تعداد ۱۱۱ هزار و ۱۰۷ دانشجو در مقطع کاردانی، در مقطع کارشناسی ۲۵۳ هزار و ۸۵۸ نفر، در مقطع کارشناسی ارشد ۵۱ هزار و ۵۱۸ نفر، در دکتری حرفه ای ۵ هزار و ۷۹۷ نفر، در دکتری تخصصی ۸ هزار و ۸۵۲ نفر و به طور کلی ۴۳۱ هزار و ۱۳۲ نفر دانش آموخته شدند.
در بخش غیردولتی، ۶۲ هزار و ۶۲۰ دانشجو در مقطع کاردانی، ۱۷۵ هزار و ۸۹۴ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۱۰۸ هزار و ۴۳۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، ۳۱۵ دانشجو در دوره دکتری حرفه ای و یک هزار و ۲۵۵ دانشجو در دکتری تخصصی دانش آموخته شده اند.
لینک خبر