قانون تشکیل هیات های امنا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 

ماده ۱- هریک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به خود که دراین "موسسه" نامیده می شود هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.

الف- وزیر

ب- رئیس موسسه

ج- ۴ تا ۶ تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند

د- وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه

تبصره- حداقل دو تن از شخصیتهای بند "ج" باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها باشند.

ماده ۲- اعضای بند "ج" به پیشنهاد وزیر و با تائید و حکم ریاست جمهوری برای مدت ۴ سال منصوب می شوند و در یک زمان حداکثر می توانند عضو دو هیات امناء باشند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده ۳- ریاست هیات امناء موسسه بر حسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۴- دبیر هیات امناء رئیس موسسه مربوط خواهد بود.

ماده ۵- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی می توانند در صورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امناء قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای دانشگاهها عضو هیات امناء می باشند و دبیر این هیات را نیز وزیر از میان از روسای انتخاب خواهند کرد.

ماده ۶- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تاسیس آنها را از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند "ج" ماده ۱ عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.

تبصره- در اینگونه موسسات سایر اعضای بند "ج" ماده۱ این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تایید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوند.

ماده۷- وظایف و اختیارات هیات امناء:

الف- تصویب آیین نامه داخلی

ب- تصویب سازمان اداری موسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود

د- تصویب بودجه تفضیلی موسسه

ه- تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه

ح- کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی   

ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.

ی- پیشنهاد فوق العاده های اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد. 

ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه چهار چوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه، حق التالیف و نظایر آن

م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می شود.

ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

ماده۸- اعتبارات هر یک از موسسات صرفاً در غالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر ۳ ماه بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرائی کلاً در اختیار هر یک از موسسات قرار خواهد گرفت.

    ماده۹- امور مالی و معاملاتی موسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود.

ماده۱۰- رسیدگی به حسابهای سالانه موسسه بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بر حسب مورد بوسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی می رسد.

ماده۱۱- مادام که هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آئین نامه های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.هیات امنای منطقه دو پژوهشی

            


         کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | omana

Designed & Developed by : Yektaweb