سخنرانی دکتر حاتمی و دکتر فراستخواه در همایش نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرین کشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۷ | 
دکتر داود حاتمی استادیار و دکتر مقصود فراستخواه دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در همایش "نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرین کشور" با موضوع "بررسی وضعیت دوره های میان رشته ای در نظام آموزش عالی دولتی ایران (غیر پزشکی)" و "ابعاد کارآفرینی دانشگاه با تاکید بر ساختارهای میانی" در روز دوشنبه مورخ ۲۸ آبانماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سخنرانی می کنند.
کلیدواژه ها: دکتر داود حاتمی | دکتر مقصود فراستخواه | مطالعات میان رشته ای |