اعضای معاونت - آقای محمد صالحی شهربابکی

مشخصات عمومی

نام: محمد

نام خانوادگی: صالحی شهربابکی

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۰۲

Mr. Mohammad Salehi Shahre Babaki

?