پنل‌های برگزار شده - پنل بیست و سوم میزآینده پژوهی: آینده تأثیر اجتماعی دانشگاه در ایران
در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، بیست و سومین پنل میز آینده پژوهی با موضوع "آینده تاثیر اجتماعی دانشگاه در ایران" و با حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساعت ۹ الی ۱۱ روز شنبه ۲۴ آذرماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار می شود.


دریافت فایل گزارش پنل