اعضای معاونت - آقای علی مرادی

مشخصات عمومی

نام: علی

نام خانوادگی: مرادی

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۹۰

Mr. Ali Moradi

?