برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران آموزش عالی پایدار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | 

 
همزمان با هفته هوای پاک مراسم تقدیر از پژوهشگران آموزش عالی پایدار توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود. از پژوهشگران این حوزه دعوت می‌شود یک نسخه از اثر خود را که پیرامون آموزش عالی و توسعه پایدار نگاشته شده است همراه با نامه ای مشتمل بر مشخصات فردی به موسسه ارسال نمایند.
کلیدواژه ها: هفته هوای پاک | آموزش عالی و توسعه پایدار | توسعه پایدار |