سخنرانی دکتر حمید جاودانی در دانشکده روان شناسی و علوم تربتی دانشگاه تهران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | 

 
سخنرانی دکتر حمید جاودانی دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با موضوع " کندوکاوی در سکانداری آموزش عالی و دانشگاهی کانادا" برگزار می شود.
کلیدواژه ها: دانشگاه تهران | دکتر حمید جاودانی | British Colombia |