ترجمه کتاب رهبری تیم های مجازی اثربخش توسط دکتر اصغر زمانی استادیار موسسه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 

کتاب رهبری تیم های مجازی اثربخش توسط دکتر اصغر زمانی استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجمه و  از سوی انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی راهی بازار نشر شده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه، مترجم در مورد کتاب چنین بیان کرده است:
با وجود تعداد بسیار زیاد ابزارها و فناوری هایی که از نظر تئوری، برقراری ارتباط و همکاری را برای تیم های مجازی تسهیل میکنند. ممکن است فکر کنید رهبری یک تیم خوب مدیریت شده، مشارکت کننده و پراکنده از لحاظ جغرافیایی، آسان تر شده است. درواقع اینطور نیست. برقراری ارتباط و همکاری در گستره زمان، مسافت و فرهنگ ها هرگز اینقدر مشکل و پیچیده نبوده است.

این کتاب برای رهبران همه انواع تیم های مجازی با هرنوع نام گذاری یا پیکربندی که میخواهند به همکاری موثرتر، آسان تر و بهتر اعضای تیم شان کمک کنند در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه ها: دکتر اصغر زمانی | رهبری تیم های مجازی |