چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۶

 | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
صاحب امتیاز این فصلنامه مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است و دکتر مقصود فراستخواه سردبیری آن را بر عهده دارد. عناوین مقاله‌های این شماره به شرح زیر است:
۱.  تحلیل مؤلفه‌­های مدیریت کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشگاه شهید بهشتی/ حامد کمالی، محمد یمنی دوزی سرخابی و مرتضی رضایی زاده
۲. ادراک محیط ارزیابی کلاس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی: نقش واسط‌ ه­ای یادگیری خودراهبر/ سمیرا اسفندیاری بیات، عنایت عباسی و حسن صدیقی
۳. مدلی مناسب برای زبان آموزش دانشگاهی در ایران در جهت بین­المللی شدن: نظریه برپایه/ نسرین اصغرزاده و اباصلت خراسانی
۴. گسترش کمّی آموزش عالی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی؛ نظریه­ای داده بنیاد/ سمیه فریدونی
۵. رواسازی مقیاس نگرش به شهروند جهانی در دانشجویان دانشگاه سمنان / سیاوش طالع پسند، یوسف کشاورزی و زینب سادات فاطمی نسب
۶. تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی / فریبا غلامی چهکند، اعظم محمدزاده قصر و محمود سعیدی رضوانی
۷. ا ارزیابی نرخ بازده خصوصی تحصیلات تکمیلی در ایران با استفاده از مدلهای چندسطحی/ ابوالقاسم مهدوی و زینب پیروزراهی

اطلاعات بیشتر...

کلیدواژه ها: فصلنامه 86 |