پیام خود را بنویسید
 

پنل بیست و دوم میزآینده پژوهی: آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشها و تجارب جهانی


کلیدواژه ها: میز آینده پژوهی آموزش عالی | پنل 22 |