پنل‌های برگزار شده - پنل بیست و دوم میزآینده پژوهی: آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشها و تجارب جهانی
در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، بیست و دومین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشها و تجارب جهانی" و با حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساعت ۹ الی ۱۱ روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار شد.

دریافت فایل پنل