سخنرانی جناب آقای دکتر حمید جاودانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۴ | 

IRPHE

سخنرانی جناب آقای دکتر حمید جاودانی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با عنوان "بازکاوی سیاستگذاری در سامانه آموزش و آموزش عالی کانادا" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

کلیدواژه ها: بازکاوی سیاستگذاری در سامانه آموزش و آموزش عالی کانادا | دکتر حمید جاودانی |