برگزاری پنل تخصصی: اندازه گیری و کاربرد صرفه های مقیاس در موسسات آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۳ | 
پنل تخصصی "اندازه گیری و کاربرد صرفه های مقیاس در موسسات آموزش عالی" با حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی و مدیران مربوطه از دانشگاهها و سازمانهای مختلف، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با هدف شناخت الزامات، کاربردها و چالش های مفهوم صرفه های مقیاس در سیاستگذاری توسعه آموزش عالی از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۴ تیرماه در محل موسسه برگزار شد.