پنل‌های برگزار شده - پنل بیست و یکم میز آینده پژوهی: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور
در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، بیست و یکمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور: دانشگاه بودن در بحبوحه چالشها" با حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و همینطور اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساعت ۹ الی ۱۳ روز شنبه ۲۳ تیرماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار شد.