سخنرانی سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۴ | 

IRPHE

سخنرانی سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور – گروه ترویج علم با عنوان "نقش دانشگاهها در ترویج علم" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.


کلیدواژه ها: دکتر اکرم قدیمی |