اعضای گروه - دکتر عباس رشنوادی

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: عباس

نام خانوادگی: رشنوادی

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۸۶

ایمیل: a_rashnavadi@yahoo.com

Dr. Abbas Rashnavadi