سخنرانی جناب آقای دکتر حاجیعلی سپهوند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 

IRPHE

سخنرانی جناب آقای دکتر حاجیعلی سپهوند؛ نویسنده، پژوهشگر و منتقد اجتماعی با عنوان "آموزش عالی؛ بستری مناسب برای عملی شدن اندیشه های پسا استعماری" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.


کلیدواژه ها: دکتر حاجیلی سپهوند |