سخنرانی جناب آقای مهندس علیرضا مهنا

IRPHE Logo

سخنرانی جناب آقای مهندس علیرضا مهنا کارشناس ارشد مهندسی معدن - دانشگاه تهران با عنوان "جنوبگان، ایران و سیاستهای علمی کشور برای حضور در آن" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

کلیدواژه ها: ایران و سیاستهای علمی کشور برای حضور در آن | مهندس علیرضا مهنا | جنوبگان |