چاپ کتاب رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)

کتاب “رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)” توسط آقای دکتر اصغر زمانی استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجمه و در ۲۹۶ صفحه، به بهای ۲۵۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شده است.

اطلاعات بیشتر

کلیدواژه ها: رهبری تغییر در آموزش عالی | جفری ال بولر | دکتر اصغر زمانی |