دوره‌های برگزار شده - برگزاری کارگاه آموزشی MAXQDA
کارگاه "آموزش نرم­ افزار مکس کیودا (MAXQDA)"، توسط آقای دکتر احمد سعیدی، عضو محترم هیأت علمی مؤسسه برای اعضای هیأت علمی و کارشناسان مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از تاریخ  ۱۳۹۶.۱۱.۰۴ تا ۱۳۹۶.۱۲.۱۶  به‌ مدت ۱۶ ساعت برگزار شد.