پنل‌های برگزار شده - پنل نوزدهم: آینده اندیشی درباره دوره های دکتری آموزش عالی با تاکید بر پژوهش های نظام آموزش عالی
در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، نوزدهمین پنل میز آینده پژوهی با تآمل بر موضوع "آینده اندیشی درباره دوره های دکتری آموزش عالی با تاکید بر پژوهش های نظام آموزش عالی" با حضور جمعی از صاحب نظران آموزش عالی از دانشگاهها و سازمانهای مختلف، کارشناسان و پژوهشگران و همینطور اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار گردید.