سخنرانی جناب آقای دکتر سید محمد کریمی

IRPHE Logo

سخنرانی جناب آقای دکتر سید محمد کریمی دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه ایلینوی آمریکا با عنوان "اثر تاسیس دانشگاه در شهرستان ها بر نرخ ازدواج؛ شواهدی از گسترش آموزش عالی در ایران در دو دهه اخیر" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
 

کلیدواژه ها: دکتر سید محمد کریمی | دانشگاه ایلینوی آمریکا | ثر تاسیس دانشگاه در شهرستان ها بر نرخ ازدواج |