پنل‌های برگزار شده - پنل بیستم: آینده علوم و آموزش‌های ریاضی در ایران
در راستای سلسله پنل‌های تخصصی «میز آینده پژوهی آموزش عالی»، بیستمین پنل میز آینده پژوهی با عنوان "آینده علوم و آموزش‌های ریاضی در ایران" با مشارکت انجمن ریاضی ایران، مؤسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب و شورای خانه‌های ریاضیات ایران و حضور جمعی از  استادان ریاضیات کشور، خبرگان موضوع و صاحب نظران این حوزه از جمله آقایان دکتر رجالی، دکتر شهشهانی، دکتر ظهوری زنگنه، دکتر معماریانی، دکتر نصر اصفهانی، دکتر عبداللهی و خانم دکتر گویا  و در کنار جمعی از اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشجویان ریاضیات آموزش ریاضی از ساعت ۱۰ الی ۱۴ روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه در سالن جلسات طبقه چهارم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار شد. گزارش تفصیلی این پنل در اولین فرصت در سامانه میز آینده پژوهی ارائه خواهد شد.